ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

 1. รอรับเอกสาร

  บริษัทฯ จัดส่งเอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิให้กับท่าน 60 วันล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย

 2. ลงนามและส่งเอกสารกลับ

  ลูกค้าลงนามในเอกสารและแนบเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้งให้ครบถ้วน และส่งเอกสารกลับมา ที่บริษัทฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดสุดท้าย พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการตามใบแจ้งชำระเงิน

  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายบริการงานทะเบียน)

  เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 3. รอรับเล่มทะเบียน

  บริษัทฯ จะจัดส่งเล่มทะเบียนรถยนต์ให้ท่านภายใน 15 วันทำการ (หลังจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่างวดสุดท้าย ค่าดำเนินการ และเอกสารต่างๆ ครบถ้วน)

เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต์

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ถ่ายหน้า - หลัง และไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ “นาง” หรือ “นางสาว” (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (ถ้ามี)

ผู้เช่าซื้อต่างชาติ

 1. สำเนา Passport และ VISA (ถ่ายหน้าต่ออายุทุกหน้า)
 2. สำเนา Work Permit
 3. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)

นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้ลงนาม สัญชาติไทย (ถ่ายหน้า - หลังและไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาป้ายภาษีประจำปีรถยนต์ (ไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ

 • เอกสารสำคัญจะต้องไม่หมดอายุ
 • เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับลายเซ็นเหมือนสัญญาเช่าซื้อ
 • หากภาษีรถยนต์ของท่านหมดอายุแล้ว หรือใกล้จะหมดภายในอีก 2 เดือน กรุณาดำเนินการต่อภาษีให้เรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า อันเนื่องจากงานโอนติดปัญหาภาษีขาดต่ออายุ
 • กรณีถูกใบสั่งหรืออายัด กรุณาชำระค่าปรับและปลดล็อคให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการโอน