บริการด้านอื่นๆ

ขอสำเนาใบเสร็จชำระเงินย้อนหลัง

ขอสำเนาใบเสร็จ หรือใบกำกับฯ ค่างวดรถยนต์ย้อนหลัง โดยโทร. 02-207-4000 หรือที่อีเมล
cs-support@nissanleasing.co.th

ขอเปลี่ยนที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

เปลี่ยนที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร เช่น ใบเสร็จชำระ ค่างวด จดหมายแจ้งเตือน และเอกสารอื่น ๆ ผ่านช่องทางที่เลือกได้

ช่องทางขอเปลี่ยนที่อยู่
ขอเงินคืน

บริการอื่นๆ

ค่าบริการงานทะเบียน/ค่าธรรมเนียม และบริการอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ เอกสาร ขนาด ดาวน์โหลด
การคัดป้ายทะเบียนรถยนต์
1 หนังสือมอบอำนาจคัดป้ายรายการเสียภาษี 335.49 K
2 หนังสือมอบอำนาจคัดป้ายแผ่นเหล็ก 1 แผ่น 337.31 K
3 หนังสือมอบอำนาจคัดป้ายแผ่นเหล็ก 2 แผ่น 337.29 K
4 หนังสือมอบอำนาจแจ้งย้ายออก 327.28 K
5 หนังสือมอบอำนาจแจ้งย้ายเข้า 328.3 K
6 หนังสือมอบอำนาจสลับป้ายทะเบียน (นำเลขที่ขอจากขนส่งมาสลับใส่) 325.46 K
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
1 แบบฟอร์มโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้า 1.09 M
2 แบบฟอร์มโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บุคคลอื่น 1.8 M
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์
1 หนังสือมอบอำนาจในการเปลี่ยนประเภทการใช้รถ 333.45 K
2 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนสีรถ 336.17 K
3 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนเครื่องยนต์ 335.42 K
4 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนเชื้อเพลิง 338.02 K
5 หนังสือมอบอำนาจในการเปลี่ยนลักษณะรถ 1.56 M
อื่นๆ
1 หนังสือมอบอำนาจเปล่า 03 1.68 M
2 หนังสือมอบอำนาจเปล่า 04 316.53 K
3 หนังสือมอบอำนาจเปล่า 05 1.68 M
4 หนังสือมอบอำนาจหยุดหรือยกเลิกการใช้รถ 337.15 K
5 หนังสือมอบอำนาจยินยอมติดตั้งวิทยุคมนาคมในรถยนต์ 338.64 K