ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

กี่วันจะทราบผลอนุมัติ ?

7 วันทำการ หลังเอกสารสมบูรณ์

ต้องชำระเงินดาวน์หรือไม่ ?

ไม่ต้องชำระเงินดาวน์  แต่ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยและค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระแล้วตามสัญญาเช่าซื้อให้เสร็จสิ้นก่อนหรือวันทำสัญญา

สามารถเปลี่ยนคนค้ำประกันได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ และต้องใช้ผู้ค้ำประกันท่านเดิมเท่านั้น

กรณีไม่มีรถมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ จะเป็นอะไรหรือไม่ ?

ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกกรณี หากไม่นำรถมาตรวจสอบ

ต่อภาษีและ พ.ร.บ.

นิสสัน ลีสซิ่ง ต่อภาษีและ พ.ร.บ. ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่ ?

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ล๊อคตั้นวัฒนาฯ บริษัทนายหน้าประกันเป็นผู้ดูแลและดำเนินการให้

 • กรณีที่ลูกค้าต่อภาษีและ พ.ร.บ.กับทางบริษัทฯ ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ เพิ่มเติม
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการต่อ พ.ร.บ.ด้วยตัวเอง ต้องชำระเงินตามแบบฟอร์มและส่งส่วนท้าย พ.ร.บ..มาให้ที่บริษัทฯ ผ่านบริการ นิสสัน ลีสซิ่ง ออนไลน์ หรืออีเมล support@nissanleasing.co.th

ชำระค่าต่อภาษีและ พ.ร.บ. ล่วงหน้าได้กี่เดือน และถ้าชำระล่าช้าจะมีค่าปรับหรือไม่ ?

ต่อภาษีและ พ.ร.บ. ก่อนล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนที่ภาษีรถยนต์จะขาด ส่วนการชำระล่าช้าหลังจากที่ภาษีขาดแล้ว จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ

ต่อภาษีแล้วทำป้ายภาษีหาย ต้องทำอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ 2 ทางเลือก

 1. ให้บริษัทฯ ดำเนินการคัดป้ายแสดงภาษีรถยนต์ให้ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท โดยใช้เอกสาร ดังนึ้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • ในกรณีนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับองบริษัท มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  • ใบแจ้งความตัวจริง (สำหรับป้ายทะเบียนต่างจังหวัด)
 2. ลูกค้าดำเนินการด้วยตัวเอง โดยขอมัดจำเล่มทะเบียนที่บริษัทฯ โดยใช้เอกสาร ดังนึ้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เงินมัดจำเล่มทะเบียน 5,000 บาท และค่าทำเอกสาร 500 บาท (เงินมัดจำดังกล่าวจะคืนให้ลูกค้าเมื่อนำเล่มทะเบียนมาคืนที่บริษัทฯ)
  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้เช่าซื้อ ในกรณีลูกค้าให้ผู้อื่นมารับเล่มทะเบียนแทน

หากมีค่าปรับในกรณีที่ขับรถยนต์ผิดกฎจราจร ต้องทำอย่างไร ?

ลูกค้าต้องชำระค่าปรับด้านการทำผิดกฎจราจร และส่งหลักฐานหนังสือถอนอายัดที่ออกโดยเจ้าหน้าที่เข้ามายังบริษัทก่อน จึงจะสามารถแจ้งการต่อภาษีประจำปีได้

หากนำรถไปติดตั้งแก๊ส (NGV) แล้วต้องชำระค่าภาษีเท่าเดิมหรือไม่ อย่างไร ?

ในปีถัดไปลูกค้าจะชำระค่าภาษีน้อยลง 25% ของค่าภาษีเดิม ซึ่งก่อนที่จะต่อภาษีได้ลูกค้าต้องนำรถไปตรวจสภาพแล้วส่งหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเข้ามายังบริษัท (กรณีนี้ลูกค้าต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษีรถยนต์ทุกปี)

ปิดบัญชี / โอนเล่ม

สอบถามยอดปิดบัญชีผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

ลูกค้านิสสัน ลีสซิ่งสามารถตรวจสอบยอดปิดบัญชีด้วยตัวเอง โดยโทร. 02-2074000 กด 1 เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนยอดปิดบัญชีให้ทราบ

ใช้เอกสารอะไรบ้างในการปิดบัญชี ?

บริษัทจะมีเอกสารชี้แจงส่งไปให้ในเอกสารชุดปิดบัญชี ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนา)
 • สำเนาป้ายภาษี (กรณีลูกค้าต่อภาษีเอง)
 • หนังสือมอบอำนาจ (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 • แบบคำขอโอนรับโอน (เอกสารบริษัทส่งไปให้)
 • สำเนาใบชำระเงินค่าปิดบัญชี

ถ้าปิดบัญชีล่วงหน้ามีส่วนลดไหม ?

กรณีที่ผู้เช่าต้องการขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ บริษัทตกลงให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วย เรื่องสัญญาเช่าตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น

เมื่อได้รับจดหมายแจ้งปิดบัญชีจะต้องชำระเงินค่าโอนกรรมสิทธิ์เมื่อไหร่ ?

ลูกค้าสามารถใช้ใบชำระเงินที่ส่งไปให้ชำระได้ทันที จนถึงวันที่ครบกำหนดค่างวดวันสุดท้าย

สามารถเข้ามาปิดบัญชีที่บริษัท ได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถปิดบัญชีที่บริษัทได้

ค่าธรรมเนียมการโอนเล่มรถ 2 ต่อ เท่าไหร่ ?

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์: 02-207-4000

ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ไหม อย่างไร ?

ได้ โดยลูกค้า นิสสัน ลีสซิ่ง สามารถตรวจสอบยอดปิดบัญชีด้วยตัวเอง โทร. 02-2074000 กด 1 เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนยอดปิดบัญชีและขั้นตอนการปิดให้ทราบ

ช่องทางการชำระ

หากเลยกำหนดชำระค่างวด ลูกค้าสามารถชำระได้ถึงเมื่อไหร่ ?

นับจากวันครบกำหนดชำระ ลูกค้าสามารถชำระอย่างล่าช้าภายใน 4 วัน (รวมวันหยุดทำการแล้ว)

ถ้าจ่ายเป็นเช็คแล้วเช็คคืน ต้องทำอย่างไร ?

หากธนาคารไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีบริษัทได้ ธนาคารจะตีเช็คคืน เจ้าหน้าที่บริษัทจะติดต่อลูกค้า และลูกค้าต้องนำบัตรชำระค่างวดของบริษัท หรือใช้ด้านหลังใบเสร็จค่างวดไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารเองภายใน 3 วัน และต้องชำระค่าธรรมเนียมเช็คคืน 50 บาท พร้อมกับค่างวดในเดือนที่เช็คคืน

เมื่อสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติไปแล้ว ทำไมถึงยังไม่สามารถเริ่มหักบัญชีได้ ?

เป็นเพราะผลของการตรวจสอบจากธนาคารแจ้งว่า ไม่อนุมัติให้หักผ่านบัญชี โดยในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ แล้วจัดส่งหนังสือยินยอมให้หักผ่านบัญชีให้ลูกค้าเซ็นอีกครั้ง เมื่อลูกค้าส่งเอกสารกลับมาที่บริษัท จะใช้เวลา 1 เดือนในการตรวจสอบลายเซ็น

ขอใบเสร็จชำระค่างวดย้อนหลังอย่างไร ?

ลูกค้านิสสัน ลีสซิ่งสามารถขอใบเสร็จชำระค่างวดย้อนหลังได้ด้วยตัวเองผ่านระบบนิสสันลีสซิ่งออนไลน์ หรือ โทร.02-2074000 ต่อ 1 และต่อ 3 โดยมีค่าบริการ 50 บาท / ฉบับ

บัตร Nissan Pay Card คืออะไร ?

คือบัตรประจำตัวลูกค้า ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อและชำระค่างวดมากขึ้น เพียงยื่นบัตรกับที่บริษัทฯ หรือธนาคาร / จุดรับชำระ ก็สามารถรับบริการได้ทันที หากทำบัตรหาย สามารถติดต่อขอรับบัตรใหม่ได้ที่ 02-207-4000

ประกันภัย

NISSAN PREMIUM PROTECTION คืออะไร ?

คือ โครงการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันออกแบบและจัดทำขึ้น โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นกรณีพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์นิสสัน โดยได้คัดเลือกบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีมาตรฐานในการให้บริการที่ดี อีกทั้ง ได้แต่งตั้งศูนย์บริการและอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์นิสสันทั่วประเทศ

อายุรถที่สามารถทำประกันภัยชั้น 1 ได้อยู่ที่ระหว่างกี่ปี ?

สูงสุด 8 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน

เปลี่ยนผู้เช่าซื้อ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ผู้เช่าซื้อมีอะไรบ้าง ?

 • ค่างวดที่ค้างชำระ (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์
 • ค่างวดล่วงหน้า 2 งวด
 • การโอนสิทธิ์สัญญาเป็นผู้เช่าซื้อใหม่จึงจะสมบูรณ์

สามารถเซ็นมอบอำนาจ และส่งเอกสารโดยที่ผู้เช่าซื้อไม่ต้องดำเนินการเองได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ ต้องให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจมาดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เท่านั้น

กรณีผู้เช่าซื้อรายใหม่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อ ผู้เช่าซื้อจะได้รับค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์คืนหรือไม่ ?

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการโอนสิทธิ์ 4,000 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าซื้อเดิม (ผู้โอน) สามารถขอเปลี่ยนผู้เช่าซื้อใหม่ได้อีก 1 ครั้ง ภายในเวลา 1 เดือนหลังได้รับแจ้งผลการพิจารณา