บริการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ขยายระยะผ่อนชำระให้นานขึ้น

ขยายเวลาผ่อนได้นาน 12 ปี

เมื่อรวมงวดสัญญาเดิมจะขยายระยะเวลาผ่อนได้นานสูงสุด 12 ปี (144 งวด)

ผ่อนค่างวงดน้อยลงกว่าเดิม

ชำระค่างวดต่อเดือนน้อยลง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ฟรี! ค่าธรรมเนียม

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับปรุงสัญญา

ขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ

  ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับยื่นคำขอจากเว็บไซต์

 2. ยื่นเอกสารที่บริษัทฯ

   ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน นําเอกสารประกอบการพิจารณาฯ และรถยนต์คันที่เช่าซื้อมาติดต่อที่บริษัทฯ เพื่อตรวจรถและถ่ายรูปตัวรถ

 3. ลงนามในสัญญา

  ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าซื้อ

 4. ชำระค่าใช้จ่าย

  ผู้เช่าซื้อดำเนินการชำระ ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนด และ ค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระ(ถ้ามี)

 5. พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้

  เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้แผนกเครดิตพิจารณาและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการพิจารณา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-207-4000 ต่อ 736,738

ผู้เช่าซื้อเดิม ปรับสัญญาสินเชื่อใหม่

คุณสมบัติ

 • มีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้ว 25% ของจำนวนค่างวด
 • ประวัติการชำระค่างวด 6 เดือนย้อนหลัง ต้องไม่เคยค้างชำระค่างวดเกิน  3 งวด (ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน)
 • เข้าโครงการได้ทุกเงื่อนไข กรณีประสบอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ

ความช่วยเหลือ

กี่วันจะทราบผลอนุมัติ ?

7 วันทำการ หลังเอกสารสมบูรณ์

ต้องชำระเงินดาวน์หรือไม่ ?

ไม่ต้องชำระเงินดาวน์  แต่ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยและค่าเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระแล้วตามสัญญาเช่าซื้อให้เสร็จสิ้นก่อนหรือวันทำสัญญา

สามารถเปลี่ยนคนค้ำประกันได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ และต้องใช้ผู้ค้ำประกันท่านเดิมเท่านั้น

กรณีไม่มีรถมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ จะเป็นอะไรหรือไม่ ?

ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกกรณี หากไม่นำรถมาตรวจสอบ