ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์

1

รับจดหมายแจ้งเตือน

บริษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งเตือนการต่อภาษีรถยนต์ พร้อมแบบฟอร์มการชาระเงิน ให้ท่านทราบล่วงหน้า 90 วัน ก่อนภาษีหมดอายุ

2

ชำระเงิน

ลูกค้าชำระเงินค่าภาษีรถยนต์ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันครบกำหนด ตามแบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงิน

3

รับป้ายการแสดงการเสียภาษีรถยนต์

ท่านจะได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี พร้อมสำเนาเล่มทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
(หลังจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่าภาษีและเอกสารครบถ้วน)