โอนสิทธ์ิผู้เช่าซื้อ

1

แจ้งเปลี่ยนผู้เช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อเดิมแจ้งเปลี่ยนผู้เช่าซื้อโดย โทร. 02-207-4000 ต่อ 321

2

ชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมโอนสิทธิ์ และเก็บสลิปเป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ในวันเซ็นสัญญา

3

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสารและเซ็นสัญญาโอนสิทธิ์

4

รอผลอนุมัติ

แจ้งผลการอนุมัติโอนสิทธิ์ สัญญาเช่าซื้อภายใน 1 เดือน

เปลี่ยนมือก็ได้ เงื่อนไขเหมือนเดิม

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 60 ปี และสามีภรรยาที่จดทะเบียนไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
 • ในด้านการเงินนั้นจะพิจารณาตามมาตรฐานการพิจารณาของผู้วิเคราะห์สินเชื่อของบริษัท

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณา

 • ผู้โอน
 • ผู้รับโอน
 • ผู้ค้ำประกัน

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 1 ชุด

นิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 1 ชุด
 • หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน 1 ชุด

ชาวต่างชาติ

 • VISA 1 ชุด
 • Passport 1 ชุด
 • Work Permit 2 ชุด

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนหรือหนังสือ รับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลง 3 ชุด
 • หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและสำเนาบัญชี ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ชาวต่างชาติ

 • VISA 1 ชุด
 • Passport 1 ชุด
 • Work Permit 2 ชุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนหรือหนังสือ รับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)

นิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)

ชาวต่างชาติ

 • คนไทยค้ำประกันเท่านั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัท

 • ใบคำขอเช่า/ซื้อ
 • คำรับรองของผู้ค้ำประกัน
 • สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 • สัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อ (เอกสารบริษัท)
 • หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์สัญญาเช่า (ลายเซ็นจริง) (เอกสารบริษัท) 3 ชุด
 • คำขอโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ (เอกสารบริษัท)
 • แผนที่ที่บ้านและที่ทำงาน
 • หนังสือให้ความยินยอมแก่บริษัทข้อมูลเครดิตในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิก (เอกสารบริษัท)

หมายเหตุ:

 • กรณีผู้รับโอนนิติบุคคลมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีคนไทยเป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้น
 • กรณีเป็นป้ายกรุงเทพฯ รูปถ่ายและลอกลายเลขตัวถัง โดยลอกลงเทปกระดาษกาวแบบผิวเรียบ หรือนำรถไปดำเนินการลอกลายที่โชว์รูมใกล้บ้าน
 • กรณีลูกค้ามีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ขอให้เข้ามาดำเนินการดังกล่าวที่บริษัทและจะต้องโทรนัดเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์ 02-207-4000 ต่อภายใน 321
 • กรณีเป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัด ต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่ขนส่งฯ ก่อนนัดเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่