วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านบริการด้านการเงิน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และสร้างองค์กรให้มีความมั่นคงเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ความรับผิดชอบ และสำนึกในหน้าที่ของการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินอย่างครบวงจรและให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  • พัฒนาศักยภาพขององค์กรและความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง
  • เพิ่มความสามาถในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่กิจการ
  • รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมด้วย หลักธรรมาภิบาล

ประวัติความเป็นมา