เรียน ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติพักชำระหนี้ กรณี COVID-19 ทุกท่าน

ด้วยปริมาณลูกค้าเป็นจำนวนมาก ที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาที่ Call Center รวมถึงลูกค้าที่ได้เดินทางมาที่เคาน์เตอร์ บริการสำนักงานใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการพักชำระหนี้แล้ว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จำเป็นต้องงดการให้บริการเรื่องการพักชำระหนี้หน้าเคาน์เตอร์ และขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ภายหลังจากได้รับพิจารณาอนุมัติพักชำระหนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจยิ่งขึ้นดังนี้

1 ผู้ที่ได้รับอนุมัติพักชำระหนี้ จะได้รับ SMS โดยมีข้อความสำคัญว่า

“นิสสัน ลีสซิ่ง อนุมัติพักชำระหนี้ 3 งวด”

หมายเหตุ :
ท่านต้องไม่ค้างชำระค่างวดเดือนมีนาคม 2563 มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการพักชำระหนี้ให้ท่านได้

2 ใน SMS จะมีลิงค์สำหรับนำส่งหลักฐานบัตรประชาชน (ปิดรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

ให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  วัตถุประสงค์คือ เพิ่มความสะดวก และง่ายขึ้นกับลูกค้า ลดเวลาการรอคอยเอกสาร บริษัทฯ จะใช้หลักฐานบัตรประชาชนของลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการพักชำระหนี้ในระบบก่อน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดค่าปรับล่าช้าหรือยอดค้างชำระในระบบ

ขั้นตอนที่ 1 กรุณานำบัตรประชาชนวางบนกระดาษสีขาว เขียนข้อความที่กำหนด และลงนามกำกับพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 2 กรุณาถ่ายภาพให้คมชัดที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 กรุณาระบุเลขที่สัญญา และคลิก ตกลง เพื่อนำส่งรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 4 กรุณาเลือกไฟล์ภาพ ‘อัพโหลด’ และคลิก ‘ตกลง’ เพื่อนำส่งหมายเหตุ :
ขั้นตอนนี้สำคัญมาก หากท่านไม่นำส่งภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือไม่เขียนข้อความให้ถูกต้องตามขั้นตอนและลงชื่อกำกับ (เหมือนสัญญาเช่าซื้อ) ทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และไม่นำส่งภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จะถือว่าการพักชำระหนี้ของท่านเป็นโมฆะและท่านไม่ประสงค์ขอพักชำระหนี้อีกต่อไป เว้นแต่ว่าท่านที่ได้นำส่งเอกสาร “บันทึกสัญญาแนบท้าย”ให้บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าแล้ว ซึ่งทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ได้ลงนามครบถ้วน


หากท่านดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ จะถือว่าท่านได้รับพักชำระหนี้ในระบบแล้ว จำนวน 3 งวด ดังนี้

ชำระค่างวดล่าสุด พักชำระค่างวด 3 เดือน เริ่มชำระค่างวดอีกครั้ง
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน
3 การจัดทำเอกสารและการจัดส่ง

เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดทำเอกสารและการจัดส่ง “บันทึกสัญญาแนบท้าย” เกิดความล่าช้า สูญหาย หรือ ถูกตีกลับเพราะที่อยู่ผิด รวมถึงเอกสารบางส่วนต้องนำกลับมาแก้ไข อีกครั้งเพราะมีลูกค้าบางท่านชำระค่างวดเดือนเมษายนแล้ว เป็นต้น บริษัทฯ จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการให้ลูกค้านำส่งบัตรประชาชนแทนในข้อ 2 สำหรับผู้ที่นำส่งเอกสาร “บันทึกสัญญาแนบท้าย” ตัวจริงเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในข้อ 2 อีกก็ได้ เพราะเอกสารของท่านอาจอยู่ในระหว่างจัดส่ง บริษัทฯ จะดำเนินการพักชำระหนี้ในระบบจาก “บันทึกสัญญาแนบท้าย” ตัวจริงของท่านทันทีที่ได้รับเอกสาร


3.1วัตถุประสงค์ของเอกสาร“บันทึกสัญญาแนบท้าย” เพื่อแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนค่างวดในสัญญาหลักให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับลูกค้า บริษัทฯ จัดส่งให้ทาง e-mail ตามที่ท่านแจ้งไว้ตั้งแต่ลงทะเบียน หรือถ้าไม่มี บริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS


3.2ระบุวันที่ ณ วันที่กรอกเอกสาร กรุณาลงชื่อกำกับตรงผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ไม่ต้องลงชื่อตรงพยาน สำหรับใบคำขอพักชำระหนี้ COVID-19 บริษัทฯ ขอยกเลิก ไม่ต้องนำส่งกลับ

3.3นำส่งกลับมาที่บริษัทฯโดยด่วน ด้วยซองนำส่ง และ กรณีได้รับเอกสารทาง e-mail กรุณาสั่งพิมพ์และลงชื่อกำกับเช่นเดียวกัน พร้อมส่งเอกสารตัวจริงกลับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้


ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

4 บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันอีกครั้ง

บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันอีกครั้ง ว่าได้แก้ไขสัญญาของท่านในระบบเสร็จสิ้น ระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SMS แต่ดำเนินการในข้อ 2 หรือส่งเอกสารตัวจริงมาแล้ว จะถือว่าการพักชำระหนี้ของท่านมีผลตามตารางในข้อ 2 แล้ว

ตัวอย่าง SMS

“ดำเนินการพักชำระหนี้กรณี COVID-19 จำนวน 3 งวด สัญญา xxxxxxxxx ให้ท่านแล้ว (เริ่มชำระอีกครั้งในวันที่ XXX)” และขอเป็นกำลังใจให้ท่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี”สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การบริการทั้งด้านเอกสาร รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ไม่ทั่วถึง จึงทำให้ลูกค้าเกิดความกังวล และต้องเข้ามาขอรับบริการที่เคาน์เตอร์ สำนักงานใหญ่ ด้วยตนเองซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับความสะดวกที่สุด ไม่มีการเดินทางมาที่สำนักงาน เพราะอาจไม่ได้รับความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ บุคลากรที่ให้บริการและสถานที่ที่จำกัด รวมถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19  ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงเห็นสมควรของดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์สำหรับการทำธุรกรรมพักชำระหนี้  บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ ทั้งนี้ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจะยึดมั่นในการให้บริการที่ดีและจะช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามาถเพื่อให้ผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า 02-207-4000 ซึ่งพร้อมให้บริการตามปกติ


คำถามที่พบบ่อย >